Tietosuojaseloste Nuorten väylän työhaku lomake
1.1.2023

1 Rekisterinpitäjä
Nuorten väylä Oy

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna-Leena Kailio
Tirvantie 762, 46430 Tirva
050595 8848
anna-leena.kailio@nuortenvayla.fi

3 Rekisterin nimi
Nuorten väylä työnhaku lomake

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Nuorten väylän työnhakuun ja potentiaalisten työnhakijoiden löytämiseen ja kontaktointiin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Nuorten väylän rekrytoinnissa. Nuorten väylän työnhaku lomakkeen täyttämisen perusteella voidaan hakijoita kontaktoida, lähettää viestejä tai soittaa ja pyytää haastatteluun. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

Yhteyshenkilön nimi
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yhteyshenkilön itsensä antamia taustatietoja itsestään
Liitteet

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan palveluun hakeneiden asiakkaiden tse ilmoittamista tiedoista.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaiden ilmoittamat tiedot tulevat erilliseen sähköpostiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja.
Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot säilyvät verkkosivuilla lomakkeen lisäosan muistissa ja lomakkeita käsittelevän henkilön sähköpostissa. Sähköpostiin, jossa rekisteri sijaitsee, pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne Nuorten väylän työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Henkilötiedot poistetaan lomakelisäosasta säännöllisesti heti käsittelyn jälkeen.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Nuorten väylään, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta asiakkaan tekemästä ilmoittautumisesta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Nuorten väylä Oy, Tirvantie 762, 46430 Tirva