Koulupalvelut

Image

Nuorten Väylän koulupalvelut

Nuorten väylässä nuoria tuetaan ja kannustetaan koulunkäynnissä. Pystymme tarjoamaan peruskouluikäisille pienryhmäopetusta, mikäli koulunkäynnissä on haasteita ja se tukee nuoren elämäntilannetta. Opetus toimii Nuorten Väylän omissa tiloissa ja opetuksesta vastaa koulunkäynninohjaajat. Pyrkimyksenä on portaittain siirtyä lähimpään yläkouluun, joka toimii yhteistyökoulunamme.

Mahdollistamme myös toisen asteen opiskelun lähikunnissa. Opetuksessa noudatetaan yksilöllistä ja joustavaa opetuskäytäntöä eli oppilas etenee luokka-asteelta toiselle heti edellisen valmistuttua lukuvuodenajasta riippumatta. Oppimistulokset ovat olleet erinomaisia ja peruskoulun päättötodistusten taso on mahdollistanut nuorten jatko-opinnot yhä useammin heidän toivomiinsa jatko-opintoihin.

Avopalvelut

Image

Nuorten Väylän Jälkihuolto

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Nuorten väylän jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet – tuemme nuorta kasvamaan ainutlaatuiseksi aikuiseksi.

Jälkihuoltotyöskentely suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren itsenäisen asumisen onnistuminen ja sen turvaaminen. Tähän kuuluu kokonaisvaltaisen elämänhallinnan kehittäminen, itsenäisen elämänhallinnan lisääminen, tiivis ja moniammatillinen yhteistyö viranomaisten kanssa, sosiaalisen verkoston ja harrastustoiminnan tukeminen sekä opiskelu- ja/tai työpaikan hankinnassa ja etsimisessä auttaminen.

Tavoitteena on myös itsenäistymisen tukeminen ja kasvaminen itsenäiseen elämään aikuisen tuella. Psykososiaalisen tuen antaminen ja neuvonta oman talouden hallintaan liittyvissä asioissa kuuluu myös keskeisesti jälkihuoltopalveluumme. Perimmäinen tarkoitus on tukea nuorta nivelvaiheessa rinnalla kulkien.

Jälkihuoltotyöskentely aloitetaan usein jo nuoren täyttäessä 17- vuotta. Tarkoituksena on yksilöllisesti lähteä rakentamaan itsenäisen elämän suunnitelmaa, jolloin nuori saa aikaa työstää tulevaa muutosta. Työskentelyyn sitouttaminen sijoituksen jälkeen on helpompaa, kun asiakassuhde on syntynyt ennen kuin nuori itsenäistyy. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen on oiva pohja työskentelylle.

Nuorten väylän jälkihuolto rakentuu kolmesta etapista yksilöllisen tuen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti. Ennen etapilta toiselle siirtymistä ja tarvittaessa muulloinkin pidetään jälkihuollossa olevan nuoren, jälkihuolto työntekijän ja sosiaalitoimen kanssa yhteispalaveri, jossa arvioidaan tavoitteiden täyttymistä sekä tarvittaessa tarkennetaan jatkosuunnitelmia.

Perhetyö

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö

Nuoren sijoituksen aikana työskentelyyn kuuluu myös jokaisen nuoren kohdalla tiivis yhteistyö perheen kanssa sekä yksilöllisesti suunniteltu ja tilanteesta riippuen perhetyö. Perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy perhetapaamiset, yhteydenpito vanhempiin ja lähiverkostoihin, sekä laitoksen yhteiset perhetapaamiset vähintään kaksi kertaa vuodessa. Perheen kanssa tehtävää yhteistyötä tekee kunkin nuoren kohdalla määritellyt omaohjaajat.

Me Nuorten väylässä koemme, että yhteys vanhempiin sekä nuoren ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja suhteen vaaliminen on tärkeää. Katseemme on työskentelyssämme tulevaisuudessa, menneisyyttä kuitenkaan unohtamatta.

Lastensuojelulain mukainen perhetyö

Toteutamme lastensuojelulain mukaisena avopalveluna perhetyötä ja tehostettua perhetyötä. Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää työskentelyä.

Perhetyö pitää sisällään työskentelyä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa, sekä koko perheen kanssa että laaja-alaista verkostotyötä. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja ja vuorovaikutusta. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa. Perhetyön alkaessa jokaiselle perheelle tehdään yksilöllinen perhetyönsuunnitelma, johon määritellään konkreettiset tavoitteet, keinot sekä menetelmät, joita työskentelyssä hyödynnetään.

Me lupaamme olla avuksi. Ja lupaamme tehdä sen sataprosenttisesti!

Nuorten Väylä on meille kaikille rakas hanke, jonka lopputuloksena annamme osamme yhteiskunnan tukipilarien rakentamiseen. Emme tingi laatukriteereistämme ja olemme varmoja siitä, että ryhmäkotimme perustamisen aikana syntyneisiin toimintaperiaatteisiimme voi luottaa aina.

Ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää


Yhteystiedot
Image