Avopalvelut

Avopalvelut

Image
Image
Image

Ammatillinen tukihenkilötyö

Image

Ammatillisen tukihenkilötyön tarkoituksena on tarjota sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille yksilöllisesti räätälöityä ja kokonaisvaltaisesti kasvua ja kehitystä tukevaa työskentelyä.

Tukihenkilön tapaamiset lapsen ja nuoren kanssa sovitaan säännöllisesti. Tuki räätälöidään yksilöllisesti ja tapaamisten sisältö tukee sovittuja tapaamisia.

Ammatillinen tukihenkilö voi kulkea rinnalla esimerkiksi sosiaalisten taitojen vahvistamisessa, harrastustoiminnan löytymisessä, neuropsykiatriassa haasteissa sekä psykiatristen haasteiden tunnistamisessa. Ammatillinen tukihenkilö auttaa myös löytämään voimavaroja, tukee koulun käynnissä, tarjoaa luottamuksellisen ja turvallisen aikuisen sekä roolimallin, tukee arkisissa asioissa, kannustaa päihteettömään ja rikoksettomaan elämään sekä auttaa perheen ristiriitojen selvittämisessä.

Työskentelyjakso sisältää:

Tavoitteet, tapaamiset sekä niiden kesto suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Toiminta on avointa ja luottamukseen nojaavaa; vaikeistakin asioista pyritään keskustelemaan avoimesti ja niihin etsitään ratkaisuja ratkaisukeskeistä ajatustapaa hyödyntäen. Työskentelytapa on asiakasta ja tämän arvoja kunnioittavaa. Työskentelytavoissa huomioidaan asiakas ja hänen perheensä kokonaisvaltaisesti.

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille.

Nuorten väylän neuropsykiatrinen valmennus

Image

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta sekä tukea toimintakykyä, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet haastaa arjessa selviytymistä.  Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti asiakkaan toiveita, tavoitteita ja tarpeita kuunnellen. 

Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.  

  • Neuropsykiatrinen valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. 
  • Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia. 
  • Käytettäessä neuropsykiatrista valmennusta lapsille ja nuorille olennainen osa on lapsen tai nuoren vanhempien tukeminen, joka voi olla tarpeen myös vanhemman omien neuropsykiatristen oireiden vuoksi tai vastavuoroisesti selkeyttämään vanhemmille lapsen tai nuoren käyttäytymismalleja.

Valmennuksessa sovelletaan esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisen, ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä esimerkiksi tavoitteen asettamisen, ajanhallinnan menetelmien, päivästruktuurin luominen kuvalukujärjestyksellä, tavoite-palkkiomenetelmällä sekä voimavarojen kartoittamisella sekä hyödyntämisellä. Neuropsykiatrisella valmennuksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia nepsy diagnoosin saaneiden elämään. 

Nuorten väylän avopalveluissa neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan nuorille, joiden elämänhallinta ja toimintakyky on heikentynyt neuropsykiatrisen diagnoosin myötä. Moniammatillinen työryhmä yhdessä nuoren kanssa kartoittaa nuoren palvelun tarvetta. Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelee valmennettavan iän mukaan. Nuorten aikuisten kohdalla valmentaja voi olla tukena itsenäistymisprosessissa.  

Nuorten väylän avopalveluissa neuropsykiatrinen valmennus toteutetaan työntekijän kanssa yksilötapaamisissa, jotka vaihtelevat kestoltaan 45 min ja 1 h välillä nuoren jaksaminen ja tarpeet huomioiden. 

Jälkihuolto

Image

Sijoitetun nuoren itsenäistymistä voidaan tukea jälkihuoltopalveluiden avulla. Nuorten väylän jälkihuoltotyö jatkaa sijaishuollossa aloitettua työtä. Toimintaa ohjaavat nuoren omat ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet – tuemme nuorta kasvamaan ainutlaatuiseksi aikuiseksi.

Jälkihuoltotyöskentely suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren itsenäisen asumisen onnistuminen ja sen turvaaminen. Tähän kuuluu kokonaisvaltaisen elämänhallinnan kehittäminen, itsenäisen elämänhallinnan lisääminen, tiivis ja moniammatillinen yhteistyö viranomaisten kanssa, sosiaalisen verkoston ja harrastustoiminnan tukeminen sekä opiskelu- ja/tai työpaikan hankinnassa ja etsimisessä auttaminen.

Tavoitteena on myös itsenäistymisen tukeminen ja kasvaminen itsenäiseen elämään aikuisen tuella. Psykososiaalisen tuen antaminen ja neuvonta oman talouden hallintaan liittyvissä asioissa kuuluu myös keskeisesti jälkihuoltopalveluumme. Perimmäinen tarkoitus on tukea nuorta nivelvaiheessa rinnalla kulkien.

Jälkihuoltotyöskentely aloitetaan usein jo nuoren täyttäessä 17- vuotta. Tarkoituksena on yksilöllisesti lähteä rakentamaan itsenäisen elämän suunnitelmaa, jolloin nuori saa aikaa työstää tulevaa muutosta. Työskentelyyn sitouttaminen sijoituksen jälkeen on helpompaa, kun asiakassuhde on syntynyt ennen kuin nuori itsenäistyy. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen on oiva pohja työskentelylle.

Nuorten väylän jälkihuolto rakentuu kolmesta etapista yksilöllisen tuen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti. Ennen etapilta toiselle siirtymistä ja tarvittaessa muulloinkin pidetään jälkihuollossa olevan nuoren, jälkihuolto työntekijän ja sosiaalitoimen kanssa yhteispalaveri, jossa arvioidaan tavoitteiden täyttymistä sekä tarvittaessa tarkennetaan jatkosuunnitelmia.

Perhetyö

Image

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö

Nuoren sijoituksen aikana työskentelyyn kuuluu myös jokaisen nuoren kohdalla tiivis yhteistyö perheen kanssa sekä yksilöllisesti suunniteltu ja tilanteesta riippuen perhetyö. Perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön sisältyy perhetapaamiset, yhteydenpito vanhempiin ja lähiverkostoihin, sekä laitoksen yhteiset perhetapaamiset vähintään kaksi kertaa vuodessa. Perheen kanssa tehtävää yhteistyötä tekee kunkin nuoren kohdalla määritellyt omaohjaajat.

Me Nuorten väylässä koemme, että yhteys vanhempiin sekä nuoren ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja suhteen vaaliminen on tärkeää. Katseemme on työskentelyssämme tulevaisuudessa, menneisyyttä kuitenkaan unohtamatta.

Lastensuojelulain mukainen perhetyö

Toteutamme lastensuojelulain mukaisena avopalveluna perhetyötä ja tehostettua perhetyötä. Perhetyö sisältää perheen kotona ja arkiympäristössä toteutettavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvinvoinnin kohentumiseen tähtäävää työskentelyä.

Perhetyö pitää sisällään työskentelyä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa, sekä koko perheen kanssa että laaja-alaista verkostotyötä. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja ja vuorovaikutusta. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa. Perhetyön alkaessa jokaiselle perheelle tehdään yksilöllinen perhetyönsuunnitelma, johon määritellään konkreettiset tavoitteet, keinot sekä menetelmät, joita työskentelyssä hyödynnetään.

Yhteystiedot

Hanna Myyrä

avopalveluohjaaja


050 475 5044

hanna.myyra (at)nuortenvayla.fi

Lilli Linteri

avopalveluohjaaja


050 524 3765

lilli.linteri (at)nuortenvayla.fi